Exercice 1 - Algorithme de Berlekamp

top

Exercice 2 - PGCD de plusieurs polyn˘mes

top

Exercice 3 - Bases de Gr÷bner

top

Exercice 4 - Factorisation dans Q[X]

top